fons
       
Enginytech és una consultora d'enginyeria, situada a Sant Feliu de Llobregat. Som enginyers especialitzats en seguretat industrial i prevenció d'incendis, que disposem de l'habilitació oficial de la Generalitat per a la realització de plans d'autoprotecció.
El Decret de la Generalitat 82/2010, de 29 de juny, determina quines son les activitats i centres que s'han de dotar obligatòriament d'un pla d'autoprotecció, amb formació específica per al personal que hi treballa. Aquestes activitats son les que estan regides per reglamentació sectorial específica, tals com activitats industrials i d'emmagatzematge de productes químics, activitats d'investigació amb risc biològic o químic, infraestructures de transport (túnels amb una longitud superior a 1000 m, ports, aeroports, gasoductes...), infraestructures energètiques (instal·lacions nuclears, preses i embassaments) i activitats d'espectacles públics i recreatives tals com discoteques i sales de festa amb capacitat superior a 2.000 persones.
Altres activitats que obligatòriament han de disposar de pla d'autoptotecció son totes les infraestructures crítiques per a la comunitat (com per exemple infraestructures d'abastament d'aigua), estacions i intercanviadors de tren, metro o qualsevol altre medi de transport amb capacitat igual o superior a 1.500 persones, autopistes de peatge, centrals de producció d'energia elèctrica de capacitat igual o superior a 50 MW, Hospitals amb més de 200 llits, centres docents de capacitat superior a 2.000 persones, i urbanitzacions situades a prop de zones forestals.
A Enginytech disposem de personal tècnic amb la formació necessària per a elaborar plans d'autoprotecció. A més, impartim la formació adient que necessiten les persones que treballen en centres o activitats d'especial risc, com el personal de manteniment d'instal·lacions industrials i d'infraestructures, personal de seguretat i d'atenció al públic de teatres i sales de festa, etc. Finalment, impartim formació per a enginyers i personal tècnic per tal que també puguin elaborar plans d'autoprotecció.
Enginytech també col·labora amb diversos ajuntaments per tal d'elaborar i implantar els plans de protecció civil municipals que preveu el Decret 210/1999. Tots els municipis han de disposar del seu Pla de Protecció Civil Municipal
     
   
     

 

  Notícies de protecció civil  
  9 de maig de 2016:  
     
  Protecció Civil ha posat en Prealerta el pla INUNCAT per l’augment dels cabals dels rius a les comarques del Pirineu Occidental i per la previsió de que assoleixin valors elevats a la tarda amb possibilitat d’alguna incidència a l’entorn de les lleres, sobretot a la vessant sud i als barrancs