Imatge de fons
       
Plans de protecció civil
Els plans de protecció civil són instruments de planificació estratègica que defineixen la resposta que s'ha de donar a una determinada situació d'emergència. Els més importants a Catalunya són els següents:
PLASEQCAT: Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya
INFOCAT: Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya
INUNCAT: Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya
TRANSCAT: Pla de protecció civil per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya
NEUCAT: Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya
SISMICAT: Pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya