Imatge de fons
       
Plans de protecció civil municipal
Enginytech col·labora amb diversos ajuntaments per tal d'elaborar i implantar els plans de protecció civil municipals que preveu el Decret 210/1999. Tots els municipis han de disposar del seu Pla de Protecció Civil Municipal.

Els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal.

La resta de municipis (és a dir, aquells de menys de vint mil habitants, o aquells que no siguin turístics ni considerats de risc especial) que estiguin afectats per riscs objecte de plans específics, poden elaborar i aprovar els corresponents plans específics.
Finalment, aquells municipis de menys de vinst mil habitants, que no siguin turístics ni considerats de risc especial ni afectats per riscs objecte de plans específics, poden elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal.